شركت سرمايه گذاري ساختمانی و توسعه نويد خراسان ( سهامي خاص ) در سال 1384 به شماره ثبت23650 اداره ثبت شركت هاي مشهد با سرمايه 1.000.000.000 ريال تاسيس گرديد . 

اهداف و فعاليت هاي شركت كه در اساسنامه تصريح شده به شرح موضوعات زير مي باشد  : 

ادامه مطلب...