ارتباط با مدیران شرکت:

 اسامی و تلفن  اعضاء هیئت مدیره و مدیران شرکت نوید خراسان

احمد بیرق شمشیر

عضو هیئت مدیره

محمد جهانیان

عضو هیئت مدیره
شماره تماس : 09151807860

حمید رضا حسن زاده خوش

عضو هیئت مدیره

محمد علی شبان زاده

عضو هیئت مدیره
شماره تماس : 09153149657

علی مهاجرانی

عضو هیئت مدیره
شماره تماس: 37657939

علی سلطانی

بازرس
شماره تماس: 37657939

حمید رضا کوچه باغی

مدیر عامل
شماره تماس :37657939

سعید قلعه نوئی

مدیر اداری مالی
شماره تماس :37657950

محمد آذرنیوا

مدیر سهام
شماره تماس :37610046

محمد خلیلی

مدیر املاک
شماره تماس :37638097

سید یاسین حسینی

مدیر فنی و اجرائی
شماره تماس :37638097

همچنین ببینید