سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها

رئوس سرمایه گذاری های انجام شده در سهام  سایر شرکت ها به شرح جدول زير میباشد:

نام شرکت

تعداد سهام

مبلغ اسمی سهام

مبلغ خریداری شده

مجتمع تولیدی و خدماتی سپاد خراسان

logo-3

15.721 

340.000 

65.594.767.852 

آبادانی و مسکن الهیه خراسان

download

3.650 

50.000 

8.912.240.000 

نوید اعتماد خراسان

Navid-e Etemad

5.500.000

1000 

5.500.000.000