ماچه کسانی هستیم

درســال 1383 هجــری شمــسی، جمــعی از دلســوزان و خیراندیشــان و پیشکسوتان عرصه های دفاع مقدس وسازندگی کشور،بــه منــظور ایجاد پشتـــوانه بـرای ایثارگــران خراســـانی باتمرکــزبرفعالیت هـــای اقتصـــادی درمحــورسازندگــی،شرکتــی راباعــنوان «شرکت سرمایه گذاری ساختمانی وتوسعه نویدخراسان»تأسیس نموده ودر گام نخست ازطریق خریددههاهکتارازاراضی حاشیه شمالی وغربی شهرمقدس مشهدبه مساحت حدودیکصدهکتاربه سرمایه گذاری دربخش املاک وساختمان باهدف ایجادمرکز تجاری وگردشگری و یزتأمین مسکن سهامداران ،پا به عرصه آبادانی وسازندگی نهادند.
وازاینروتوجه به سرمایه گذاری ومشارکت مستقیم وغیرمستقیم درفعالیتهای تولیدی،خدماتی ،ساختمانی،مالی وبازرگانی ومبادرت به خریدسهام سایرشرکتها وایجادتأسیسات زیر بنایی واحداثات مرتبط وفق اساسنامه واهداف شرکت دردستورکارمدیران قرارگرفت.بطوریکه هم اکنون به گواهی آراء صاحب نظران و اندیشمندان ومدیران شهری،نویدخراسان یکی ازشرکتهای معتبر و ایثارگری کشور است که به همت سهامداران ایثارگرخود،توانسته است باسرمایه گذاری وقابلیتهای مدیریتی،درکمترین عمرپربرکت خودزیباترین ومناسبترین پروژه عمرانی و ساختمانی را اجرا و ازجایگاه تخصصی و اعتباری ممتاز و برجسته ای برخوردار گردد.
ازدیدگاه اجتماعی نیزاین شرکت به پشتوانه ی معنوی دوازده هزارسهامدارایثارگروخانواده های متدین آنان توانسته است بعنوان یک شرکت متعهدومورداعتماددرایجاداشتغال مولد،نوآوری وبهبودچشم انداز آینده ی شهر وآبادانی حاشیه ی آن،نقش مؤثری ایفانمایدوانشاءالله درسایه الطاف ولی نعمتمان حضرت علی ابن موسی الرضاعلیه السلام آینده بسیاردرخشانی رابرای جامعه بزرگ سهامداران گرامی وسرمایه گزاران گران قدررقم خواهد زد.

همچنین ببینید