گفتگوی ویدئویی مدیر عامل شرکت نوید خراسان

گفتگوی ویدئویی مدیر عامل شرکت نوید خراسان آقای دکتر محمد آروین درباره چشم انداز آینده شرکت و برنامه های پیش رو

همچنین ببینید