دیدار مدیرعامل با دکتر صادقی مشاور وزیر صنعت و معدن

آقای دکتر صادقی مشاور وزیر صنعت و معدن و فرماندار دوره قبل شهرستان بیرجند در شرکت نوید حضور پیدا کردند . در این جلسه مدیر عامل شرکت نوید خراسان در خصوص املاک و اراضی شرکت توضیحاتی را ارائه کرده و همچنین آقای دکتر صادقی راهنمایی ها و مشاوره های لازم را در جهت رشد اقتصادی زمین ها و املاک شرکت بیان داشتند . ایشان همچنین با توجه به آینده رو به رشد دارایی های شرکت نوید خراسان اقدام به خرید سهام نوید کرده ویکی از سهامداران شرکت شدند و آرزوی توفیق روز افزون و پیشرفت برای شرکت نوید و سهامداران شرکت را داشتند . بعد از این جلسه آقای دکتر صادقی به همراه مدیر عامل و مدیر فنی شرکت جهت ثبت معدن با مراجعه به سازمان صنعت و معدن استان وبرگزاری جلسه با مدیر کل صنعت ومعدن و کارشناسان محترم آن سازمان ، موانع اجرایی ثبت معدن را مرتفع نمودند.

 

همچنین ببینید