حضور مدیریت و مشاور شرکت نوید در امور معادن ریاست محترم سازمان نظام مهندسی معدن استان در جلسه هیئت مدیره

همچنین ببینید