مراسم کلنگ زنی آماده سازی و زیرسازی بلوار سی و پنچ متری نوید و رفع نقص و تکمیل آماده سازی اراضی چهل و چهار هکتاری

همچنین ببینید