دو پیشنهاد اساسی سردار حسن زاده در مجمع عمومی شرکت نوید خراسان

همچنین ببینید