عملیات آماده سازی بلوار 45 متری و 35 متری در اراضی 44 هکتاری

همچنین ببینید