اتمام عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی فوندانسیون مجتمع 6 واحدی

همچنین ببینید