مصاحبه مدیرعامل شرکت نوید خراسان با دبیر اجرایی انجمن انبوه سازان استان خراسان رضوی

اراضـی نویـد در محـدوده ی خیـام شـمالی قـرار گرفتـه اسـت و از پتانسـیل های مثبتـی بـرای توسـعه برخـوردار می‌باشـد. فاصلـه ی مناسـب آن از مراکـز و کاربری هـای مهـم شـهری باعـث شـده اسـت تنها بـا پیمـودن فاصلـه ای اندک، بتـوان به انـواع نیازهای روزانه دسـت یافت و موقعیت مناسـب ایـن اراضی ، ساخت وسـازهای گسـترده در محـدوده، وجـود کاربری هـای متنـوع ماننـد بازار مـواد غذایی، میـدان بار، مجتمع هـای تجـاری مختلف (نوید، الماس شـرق، وصـال، بازارهای سـپاد، خیـام و . . ) ، وجود بانک های مختلـف، پاسـگاه نیـروی انتظامـی و ارگانهـای امنیتـی و سـایر دسـتگاه ها و سـازمان های اداری که در خیابـان خیـام جنوبـی و در فاصلـه ی مناسـبی به محـدوده وجود دارند، دسترسـی به شـریان های اصلی شـهر مشـهد و دایره ی زیارتی مشـهد را به راحتی ممکن می‌سـازد. برنامه ریزی شـرکت توسـعه ی نوید خراسـان در راسـتای ساخت وسـازهای پیشـرفته و نویـن بـا بهره گیـری از مصالـح مرغـوب و همراهـی مهندسـان متخصـص در ایـن منطقـه اسـت تـا همزمان بـا رعایت اصـول مناسـب و نوین شهرسـازی به نمونـه ای از یـک منطقـه ی توسـعه یافته ی شـهری تبدیـل شـود. در این گزارش بـا دکتر محمـد آروین مدیرعامـل شـرکت توسـعه ی نویـد خراسـان همراه شـده ایم تـا اطلاعات بیشـتری در خصـوص اهداف و برنامه هـای ایـن شـرکت در اراضـی مربوطه ارایـه نماییم.

دکتـر محمـد آرویـن بـا اشـاره بـه موضـوع اهمیـت تأمین مسـکن و نیاز به تولید سـالانه 1.5 میلیون مسـکن در کشور گفت : «شرکت نویـد بـا برنامه ریـزی بـرای اجـرای پروژه های مختلف سـاخت واحدهای مسـکونی در جهت رفع نیازهای کشـور و سـهامداران این شرکت حرکـت نموده اسـت. هـزار واحد مشـارکت با مسـکن و شهرسـازی (به صـورت  2۵0واحـد شـرکت نویـد با مسـکن و شهرسـازی و ۷۵0 واحد سـهامداران با مسـکن و شهرسـازی به صـورت 70/30 )  4 هـزار واحـد با شـهرداری (سـالی  1000واحـد) در راسـتای اراضـی 44 هکتـاری به صـورت خریـد اراضـی و تغییـر کاربـری (به صـورت مشـارکتی) بخشـی از پروژه های شـرکت نوید خراسـان اسـت که در پهنـه ی 12هکتـاری زمین هـای منطقـه اجرا خواهـد شـد و  ۳2هکتار دیگر هـم در اختیار خدمـات شـهری و فضاهـای سـبز و تفریحی قـرار خواهـد گرفت.» مدیرعامل شـرکت نوید خراسـان سپس نوید ساخت شـهرکی نوین با کاربری هـای گوناگـون را در ایـن منطقه داد و گفـت: «بـرای انجـام این پروژه در رسـیدن به اهـداف شـرکت به منظـور سـاخت واحدهایی شـیک بـا کیفیـت مطلـوب بـا به کارگیـری از مصالـح مرغـوب و پیشـرفته، تصمیـم گرفتـه شـده اسـت از تـوان شـرکتهای انبوه سـاز اسـتان اسـتفاده شـود کـه پـس از تعریـف کامـل پـروژه و دیگـر بررسـی های کارشناسـی تشـریفات قانونی بـرای همکاری بـا شـرکت های انبوه سـاز انجام خواهد شـد.» دکتـر آرویـن مدیرعامـل شـرکت توسـعه ی نویـد خراسـان در خصـوص جامعـه ی هـدف ایـن شـرکت گفـت: «ساخت وسـاز در ایـن گسـتره ی  44هکتـاری در گام نخسـت بـرای پاسـدارن و رزمنـدگان  ۸سـال دفـاع مقدس اسـت کـه آرامـش و امنیـت را بـرای ایـن مـرز و بـوم بـه ارمغـان آورده انـد تـا بـا تأمین مسـکن بـرای ایـن قشـر بتوانیـم اندکـی از دیـن خـود را بـه ایـن عزیـزان ادا کنیـم. در گام دوم جامعـه ی هـدف شـامل دهک هـای متوسـط جامعـه و جوانان تـازه ازدواج کرده با محوریـت خانواده ی معزز شـهدا و ایثارگران و رزمنـدگان عزیـز خواهـد بـود». مدیرعامـل شـرکت توسـعه ی نویـد خراسـان در پایـان بـه موقعیـت منطقـه ی سـپاد و محـدوده ی الماس شـرق اشـاره کـرد و گفت: «در چشـم انداز تدویـن شـده ی شـرکت نوید، ایـن منطقه بـا ساخت وسـازهایی کـه صورت خواهـد گرفـت بـه شـهرکی پیشـرفته و زیبا بـا رعایـت اصـول شهرسـازی و مناسـب برای زندگـی و تفریـح و کار تبدیـل خواهـد شـد و بـا توجـه بـه موقعیـت مناسـب این محـدوده نسـبت بـه شـهر و کاربری هـای خدماتـی مناسـبی کـه در چشـم انداز شـرکت نویـد خراسـان تعریـف شـده اسـت، ایـن منطقه به یـک توسـعه ی پایـدار و نوین شـهری خواهد رسید.

 

همچنین ببینید