(( انتصاب مدیر عامل جدید شرکت نوید خراسان ))

به گزارش روابط عمومی ، طی جلسه هیئت مدیره در روز دوشنبه مورخه : 1402/02/11  و تصمیمات اتخاذ شده ، ضمن تشکر از زحمات مدیر عامل سابق ، با اکثریت آراء آقای مهندس حمید رضا کوچه باغی به عنوان مدیر عامل جدید برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره در شرکت نوید خراسان انتخاب شدند . در این جلسه رئیس و اعضاء محترم هیئت مدیره از خداوند متعال برای ایشان در خصوص پیشبرد اهداف عالیه شرکت و انتفاع سهامداران عزیز آرزوی موفقیت نمودند .

همچنین ببینید