بازدید اعضاء شورای شهر و شهردار منطقه 2 از اراضی 44 هکتاری

روز 5 شنبه مورخه  1402/8/25 اعضاء شورای اسلامی شهر مشهد به همراه شهردار منطقه 2 و مدیران و معاونان فنی شهرداری مشهد و مدیران و اعضاء هیئت مدیره نوید از اراضی 44 هکتاری شرکت بازدید کردند ، در این بازدید راهکار های منا سبی در خصوص بازگشائی مسیر بلوار خیام شمالی ارائه شد ، از آنجایی که مدیران شهرداری جهت تسریع در بازگشائی بلوار خیام خواستار عقد قرارداد با شرکت نوید در این خصوص هستند مقرر گردید این موضوع در جلسات آتی با حضور اعضاء شورا و نمایندگان شرکت انجام پذیرد.

همچنین ببینید