جلسه معاونت فنی شهرداری مشهد در شرکت نوید خراسان

با حضور معاونت فنی شهرداری مشهد جناب آقای مهندس زمانیان و ریاست محترم هیئت مدیره شرکت جلسه ای در خصوص تعیین تکلیف صورت وضعیت های آماده سازی اراضی 44 هکتاری در دفتر مدیر عامل تشکیل شد.

جناب آقای مهندس زمانیان شرحی بر اقدامات انجام شده در خصوص ارسال لایحه به شورای اسلامی شهر و آخرین وضعیت مطالبات شرکت و همچنین نحوه ادامه مابقی آماده سازی را متذکر و با نظر مساعد در پیگیری و وصول مطالبات شرکت تا پایان سال حصول آن را قطعی دانستند.

 

همچنین ببینید