دسته بندی: شرکت های همکار

شرکت سپاد خراسان

  درســال ۱۳۶۶ هجــری شمــسی، جمــعی از دلســوزان و خیراندیشــان ، بــه منــظور ایجاد پشتـــوانه بـرای ایثارگــران خراســـانی با تمرکــز بر فعالیت هـــای اقتصـــادی در

ادامه مطلب »